Regulamin

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Umowa”) określa warunki, w których  , międzynarodowa firma zarejestrowana w               (zwana dalej „Firma”, „My”), świadczy usługi na stronie internetowej tradeallcrypto.bz („Serwis”, „Usługi”).

Warunki te wchodzą w życie w momencie zawarcia umowy między Tobą jako klientem a Firmą. Odwiedzając witrynę firmy, uzyskując dostęp do usługi firmy, potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz te warunki. Terminy „Użytkownik”, „Klient”, „Ty” i „Twój” w znaczeniu, w jakim są używane w tym dokumencie, dotyczą Ciebie lub jakiejkolwiek osoby, którą reprezentujesz, Twoich przedstawicieli lub przedstawicieli tej osoby, twoich następców i partnerów, a także dowolnych ich lub Twoich urządzeń.

Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z usług Firmy i natychmiast poinformuj nas o swojej decyzji.

Legalność użytkowania

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i w pełni rozumie, że możliwość do uzyskania dostępu do usługi firmy nie oznacza automatycznie, że korzystanie z niej przez Użytkownika jest legalne.

Aby skorzystać z usługi, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli w twoim kraju lub na terytorium Twojego zamieszkania pełnoletność następuje w wieku powyżej 18 lat, możesz skorzystać z usługi tylko po osiągnięciu odpowiedniego wieku pełnoletności. Akceptując niniejszą Umowę, potwierdzasz i gwarantujesz, że osiągnąłeś wiek pełnoletności zgodnie z powyższym. Firma zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentów potwierdzających Twój wiek. Działanie Twojego konta może zostać zawieszone do czasu otrzymania odpowiedniego potwierdzenia Twojego wieku, w przypadku, gdy takie potwierdzenie zostanie zażądane przez Firmę.

Korzystanie z usług Firmy nie może również odbywać się w krajach i na terytorium, na których tego rodzaju transakcje finansowe są niedozwolone.

Korzystanie z tej usługi jest niedozwolone, jeśli jesteś mieszkańcem lub obywatelem Stanów Zjednoczonych. Akceptując niniejszą Umowę, potwierdzasz i gwarantujesz, że jesteś mieszkańcem kraju lub terytorium, w którym korzystanie z usługi nie jest zabronione, potwierdzasz i gwarantujesz, że nie przebywasz w Stanach Zjednoczonych, nie jesteś rezydentem lub obywatelem Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział „Ostrzeżenie o ryzyku”.

Świadczenie usług. Zakończenie korzystania z usługi

Firma udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego na rzecz osób trzecich oraz ograniczonego zezwolenia dostępu i korzystania z usługi (bez publicznego demonstrowania użytkowania), w tym wszystkich dostępnych materiałów usługi (zwanych dalej Materiałami) na komputerze w ramach niniejszej Umowy („Udzielenie”).

Udzielenie prawa do korzystania z Usługi ze strony Firmy może zostać zakończone (czasowo lub na stałe, w całości lub w części) według uznania Firmy, z uprzednim powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia. Po zakończeniu przyznania prawa korzystania Firma ma prawo:

1. Usunąć lub dezaktywować Twoje konto,

2. Zablokować Twój adres e-mail i / lub adres IP lub w inny sposób zakończyć Twoje korzystanie z Usługi,

3. Podjąć inne działanie, aby uniemożliwić korzystanie przez Ciebie z Usługi.

Po wygaśnięciu prawa do korzystania z Usługi wszystkie pozostałe postanowienia umowy między Tobą a Firmą i niniejszą Umową pozostają ważne.

Udzielenie prawa do korzystania z usługi Spółki jest również automatycznie rozwiązywane w przypadku następujących okoliczności:

1. Nieprzestrzeganie przez Ciebie umowy;

2. Utrata mocy Twoich oświadczeń i gwarancji w ramach niniejszej Umowy

3. uznanie cię jako bankrutującego i wyznaczenie przedstawiciela nieruchomości lub zarządzającego wszystkimi lub większością Twoich nieruchomości i aktywów;

4. Twoja śmierć lub niepełnosprawność;

5. Likwidacja Twojej firmy (jeśli reprezentowałeś interesy osoby prawnej)

6. Twoja odmowa udzielenia lub potwierdzenia informacji wymaganych przez Firmę zgodnie z niniejszą Umową

Konta. Usługa. Transakcje.

Aby skorzystać z usługi firmy, należy otworzyć konto w serwisie (zwane dalej „Konto”). Niniejszą Umową Użytkownik przyjmuje do wiadomości i gwarantuje, że wszystkie informacje podane podczas otwierania konta są kompletne i dokładne. Zobowiązujesz się do aktualizacji tych informacji w odpowiednim czasie, jeśli ulegną one zmianie lub na żądanie Firmy. Otwierając konto w imieniu firmy lub innej osoby, według niniejszej Umowy potwierdzasz i gwarantujesz, że masz uprawnienia i możliwości działania jako strona w niniejszej umowie, a zobowiązania, które podjąłeś, są wiążącymi okolicznościami dla firmy lub osoby, w imieniu której działasz.

Nie masz prawa do korzystania z konta innej osoby fizycznej lub prawnej bez pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta, ograniczony dostęp do niego osób trzecich i wszystkich działań podjętych na koncie. Musisz natychmiast powiadomić nas w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego użycia Twojego konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego użycia konta lub dostępu do niego przez osoby trzecie.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, Użytkownik chroni firmę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z takim użyciem. Możesz otworzyć tylko jedno konto i nie możesz dzielić swojego konta z żadną inną osobą fizyczną lub prawną. Aby otworzyć dodatkowe konta inwestycyjne, należy skontaktować się z menedżerem konta. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich transakcji związanych z takimi kontami. Udzielasz Firmie prawa, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, do składania w dowolnym czasie żądań informacji, które Firma uzna za niezbędne do potwierdzenia Twojej tożsamości i podanych przez Ciebie informacji.

Żądania takie mogą zawierać prośbę o podanie dodatkowych danych osobowych, które pozwolą Firmie zidentyfikować Twoją tożsamość. Może być konieczne podjęcie kroków w celu potwierdzenia, że jesteś właścicielem tego adresu e-mail lub instrumentów finansowych. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych za pomocą baz danych stron trzecich lub z innych źródeł, wymagać paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Oferujemy Konta Islamskie na rynku Forex, znane również jako konta walutowe bez transakcji swap, ponieważ nie ma żadnych naliczeń ani odsetek za przeniesienie pozycji na inny dzień na tym koncie. Takie konta odpowiadają islamskim zasadom religijnym. Zgodnie z postanowieniami Islamu, każda transakcja biznesowa, w której jedna strona musi zapłacić lub otrzymać pewien procent drugiej strony, jest zabroniona. Rachunki bez operacji swap powinny być używane przez muzułmanów tylko w odniesieniu do wierzeń religijnych. Zastrzegamy sobie prawo do żądania odpowiedniego uzasadnienia i / lub potwierdzenia potrzeby korzystania z takiego konta.

Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do odmowy rozpatrzenia takiego wniosku według naszego uznania bez wyjaśnienia i uzasadnienia. Poprzez niniejszą umowę użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z kont bez swapu w celu osiągnięcia zysku ze swapów jest niedozwolone. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania statusu „bez swapu” przypisanego do dowolnego konta inwestycyjnego, w dowolnym momencie według naszego uznania, bez konieczności podawania wyjaśnień i uzasadnień. W razie jakiejkolwiek formie naruszenia, oszustwa, manipulacji arbitrażu odsetkowego „keshbeka” lub innych form nieuczciwej lub oszukańczej działalności w odniesieniu do rachunków bez swapów, zastrzegamy sobie prawo w każdej chwili do następujących kroków:

• natychmiast wycofać status „bez swapu” z dowolnego rachunku inwestycyjnego takiego klienta;

• korygować i przywracać wszelkie nieokreślone swapy oraz wszelkie nieobciążone koszty odsetek i / lub wydatki związane z rachunkiem „bez swapu” takiego klienta za okres, w którym te rachunki zostały przeniesione do statusu „bez swapu”;

• natychmiast zamknąć wszystkie konta inwestycyjne takiego klienta, anulować wszystkie transakcje przeprowadzane przez klienta na tych kontach u Nas i anulować wszelkie zyski otrzymane przez takiego klienta na rachunku inwestycyjnym u Nas.

Możemy zmienić, zmodyfikować i wprowadzić zmiany, w całości lub w części w politykę opisaną powyżej dotyczącą kont „bez swapu” według własnego uznania bez konieczności podawania wyjaśnień lub uzasadnień. Usługa Firmy umożliwia między innymi dokonywanie transakcji dotyczących określonych aktywów, w tym walut, instrumentów finansowych zdefiniowanych jako kontrakty na różnicę i inne papiery wartościowe. Przyjmujesz do wiadomości i w pełni zdajesz sobie sprawę, że korzystając z naszej usługi, uczestniczysz w działalności, bezczynności, kupowaniu, sprzedaży, handlu lub innej transakcji (łącznie „transakcje”) na rynku jako osoba działająca w swoim imieniu, i nie działamy jako Twój agent w wykonywaniu jakichkolwiek operacji finansowych lub inwestycyjnych. Wszystkie linki do naszych godzin handlu są podane w średnim czasie Greenwich („GMT”) w formacie 24 godzin. Serwis Firmy jest dostępny od 22:00 GMT do niedzieli 22:00 GMT w piątek (zimą) lub od 23:00 GMT w niedzielę do 23:00 GMT w piątek (w lecie) co tydzień, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, kiedy rynki finansowe nie działają, oraz w przypadkach, gdy rynki są zamknięte z powodu braku płynności instrumentów finansowych. Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat godzin otwarcia każdego instrumentu finansowego. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zmiany godzin otwarcia według naszego uznania, w takim przypadku strona internetowa Firmy będzie odzwierciedlać odpowiednie zmiany w celu przekazania Tobie tych informacji. Klienci mają możliwość wykonywania operacji inwestycyjnych przez telefon w godzinach handlu. Zdajesz sobie sprawę, że Firma może zamknąć transakcje na kontraktach za różnicę cen po ostatniej dostępnej cenie na rynku w ostatnim dniu, w którym wygasa umowa. Czas zamknięcia jest podany na stronie internetowej Firmy.

Firma oferuje klientom różne rodzaje spreadów, w zależności od rodzaju kont.

Firma oferuje stały spread na platformie internetowej. Ustalony spread nie zmienia się w zależności od czasu ani w zależności od warunków rynkowych

Akceptujesz fakt, że minimalny okres transakcji na platformie internetowej wynosi 3 minuty. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji w przypadkach, gdy okres pomiędzy otwarciem transakcji a jej zamknięciem jest krótszy niż trzy minuty. Maksymalny okres przechowywania otwartej pozycji na platformie internetowej wynosi 21 dni. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia transakcji z pozycjami, które pozostają otwarte przez ponad 21 dni. Jeśli pozycja zostanie otwarta w ramach umowy z określoną datą ważności, pozycja zostanie zamknięta po upływie 21 dni lub w dniu określonym w umowie jako data wygaśnięcia (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Poziom „stop-out” to poziom, przy którym otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte, aby zapobiec dalszym stratom i przeniesieniu rachunku do trybu ujemnego salda. Na platformie internetowej poziom „stop-out” wynosi domyślnie 0%. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany poziomu „stop-out” według własnego uznania bez powiadomienia ze skutkiem natychmiastowym, w zależności od warunków rynkowych.

Krytyczna minimalna i maksymalna wartość lotów zależy od rodzaju konta wskazanego na stronie internetowej firmy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany krytycznej maksymalnej i minimalnej wartości lotów według własnego uznania. ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE W WYNIKU KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG MOŻESZ STRACIĆ SWOJE ŚRODKI (W TYM SYTUACJE, KTÓRE WYNIKAJĄ Z POWODU ZAWIERANIA TRANSAKCJI) ORAZ ŻE JESTEŚ CAŁKOWICIE ODPOWIEDZIALNY ZA TAKIE STRATY. Korzystanie z serwisu firmy jest ściśle ograniczone warunkami niniejszej umowy (w tym dokumentami, o których mowa w treści umowy) oraz ograniczeniami technicznymi związanymi z usługą Firmy.

Firma przeprowadza transakcje w formie usługi „tylko wypełniamy”. Przeprowadzamy transakcje, nawet jeśli transakcje nie są dla Ciebie zyskowne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za swoje transakcje. Zdajesz sobie sprawę i akceptujesz fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek monitorowanie Twoich transakcji. Jeśli w jakimś momencie zdecydujemy według własnego uznania, aby monitorować twoje transakcje z jakiegokolwiek powodu, tym działaniem nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za Twoje transakcje i nie mamy obowiązku doradzania Ci w sprawie twoich transakcji. Nie ograniczając ogólnego znaczenia powyższego, nie mamy żadnych zobowiązań w zakresie dokonywania depozytów lub zamykania jakichkolwiek otwartych pozycji.

Klienci mają możliwość wykonywania operacji inwestycyjnych przez telefon w godzinach handlu. W celu prowadzenia operacji inwestycyjnych telefonicznie pracownicy Firmy mogą zapewnić Klientom pomoc techniczną w zakresie otwierania / zamykania / zmiany parametrów (take-profit, stop-loss) transakcji w imieniu klientów przez telefon. Jeśli Klienci nie zgadzają się na korzystanie z tej usługi Firmy, mogą powiadomić o tym Firmę lub nie korzystać z tej usługi. Aby otworzyć / zamknąć / zmienić transakcję lub zażądać zamówienia, Klient musi skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (do swojego menedżera). Klient ma również prawo zwrócić się do Firmy z prośbą o regularną pomoc techniczną przy otwieraniu / zamykaniu / zmienianiu transakcji za pomocą telefonu. W takim przypadku menedżer Firmy przeprowadza regularną komunikację telefoniczną z Klientem, aby pomóc Klientowi w przeprowadzeniu operacji inwestycyjnych.

Podczas otwierania transakcji za pomocą telefonu musisz:

Zidentyfikować tożsamość, podając imię, nazwisko i login konta.

W razie potrzeby odpowiedz na ewentualne pytanie kontrolne (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane przez Klienta firmie).

Potwierdzenie warunków transakcji (rodzaj opcji, inwestycja, kierunek, czas wygaśnięcia), take-profit, stop loss (w razie potrzeby). Menedżer informuje Klienta o aktualnym kursie aktywów i uzyskuje zgodę Klienta na otwarcie transakcji po określonym kursie.

Podczas zamykania transakcji telefonicznie Klient potrzebuje:

Zidentyfikować tożsamość, podając imię, nazwisko i login konta.

W razie potrzeby odpowiedz na ewentualne pytanie kontrolne (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane przez Klienta firmie).

Dokładnie wskazać transakcję, którą chcesz zamknąć.

W przypadku zmiany transakcji telefonicznie Klient potrzebuje:

Zidentyfikować tożsamość, podając imię, nazwisko i login konta.

W razie potrzeby odpowiedz na ewentualne pytanie kontrolne (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane przez Klienta firmie).

Należy dokładnie określić transakcję, której parametry należy zmienić, a także określić, jakie zmiany należy wprowadzić.

Przed zawarciem transakcji telefonicznie sprawdzana jest obecność salda depozytu zabezpieczającego niezbędnego do otwarcia transakcji.

W celu zapewnienia jakości usług rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane. Zgadzasz się, że wszystkie rozmowy między Tobą a Pracownikami Firmy mogą być nagrywane bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że te zapisy i wyniki ich transkrypcji mogą być wykorzystane jako dowód w przypadku sporów.

Klient zgadza się, że w przypadku zdalnego sposobu otwierania / zamykania / zmiany transakcji od momentu otrzymania polecenia / zgody Klienta na otwarcie / zamknięcie / zmianę transakcji, mogą wystąpić wahania kursu aktywów. Klient akceptuje te warunki i zgadza się nie zgłaszać roszczeń z tytułu takich wahań w przypadku stosowania zdalnej metody otwierania / zamykania / zmiany transakcji.

Potwierdzeniem dyspozycji Klienta podczas otwierania / zamykania / zmiany transakcji dla Firmy będzie zgoda na ten sposób otwierania / zamykania / zmiany transakcji, wyrażoną poprzez akceptację warunków niniejszej Umowy, a także nagranie rozmowy telefonicznej z Klientem.

Zastosowanie metody przeprowadzenia transakcji inwestycyjnych w niniejszym rozdziale nie prowadzi do zawarcia przez Firmę i Klienta jakiejkolwiek odrębnej umowy, w tym umowy dostępu do konta klienta. Wszelkie operacje inwestycyjne wykonywane z pomocą pomocy technicznej ze strony Firmy są wykonywane przez klienta i według uznania klienta. Firma, podobnie jak we wszystkich innych przypadkach, nie ponosi odpowiedzialności za wyniki tych transakcji.

Kalkulacja ceny, zysku lub straty związanej z transakcjami w momencie otwierania i zamykania transakcji opiera się na naszym przybliżonym szacunku istniejących cen rynkowych oraz oczekiwanego poziomu stóp procentowych, zmienności prognoz i innych warunków rynkowych w momencie zawierania transakcji. Wskaźniki te oparte są na złożonych obliczeniach arytmetycznych i są określane przez nas wyłącznie według naszego uznania. Obliczenia te uwzględniają spread na naszą korzyść, co oznacza, że stosowane wskaźniki mogą znacznie różnić się od cen na rynku pierwotnym, na którym dokonywane są takie transakcje.

Firma nie zapewnia fizycznego dostarczania waluty (lub innych papierów wartościowych) do zawierania transakcji. Wszelkie zyski lub straty, które otrzymujesz w wyniku dokonanych transakcji, są przechowywane na koncie lub wycofywane z konta po zakończeniu transakcji.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że w przypadku zakończenia transakcji po cenach, które nie odzwierciedlają faktycznego stanu rynku z jakiejkolwiek przyczyny (w tym nierozpoznanego błędu oprogramowania, nagłej usterki lub z jakiegokolwiek innego powodu może prowadzić do nieprawidłowego ustawienia ceny), Firma zastrzega sobie prawo do anulowania takich transakcji.

Copy Trading to jedna z naszych usług. Copy Trading pozwala kopiować konta innych traderów. Zezwalając na kopiowanie konta poprzez rozmieszczenie odpowiedniego zlecenia, upoważniasz nas na odtwarzanie konta wybranego tradera na Twoim koncie bez uprzedniej konsultacji lub potwierdzenia z Twojej strony.

Wszelkie informacje otrzymane przez Ciebie w trakcie kopiowania transakcji lub konsultacji na ten temat nie stanowią porady handlowej. Wszelkie treści lub informacje na ten temat są podawane wyłącznie w celach informacyjnych.

Decydując się na skopiowanie konta konkretnego tradera lub grupy traderów, strategii i/lub portfela, musisz należycie ocenić własną sytuację finansową, w tym swoje zobowiązania finansowe. Informujemy, iż Copy Trading to spekulacyjna usługa, a Ty możesz ponieść znaczące straty.

Gdy kopiujesz transakcję, podlega ona takiej samej prowizji, jak ta, która została ściągnięta z konta skopiowanego przez Ciebie.

Dostawca skopiowanego konta zarabia na użytkownikach, którzy kopiują jego transakcje. Zysk ten trafia na konto dostawcy w postaci bonusu (sekcja Promocje i Bonusy).

Pozyskany na skutek kopiowania konta zysk jest obliczany według następującego wzoru: prowizja za wydajność = pierwotny zysk subskrybenta * procent prowizji.

Ograniczenia w korzystaniu z usług i w transakcjach

Klient, jego transakcje i korzystanie z usług przez Klienta musi bezwzględnie spełniać następujące warunki, wymagania i ograniczenia:

Nie masz prawa kłamać, popełniać oszustwa ani w jakikolwiek sposób wprowadzać w błąd Firmy.

Nie możesz korzystać z usług Firmy w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony i nie jest przeznaczony do użycia przez Ciebie.

Nie masz prawa do wyłączenia, ominięcia innych sposobów interweniować w elementy związane z bezpieczeństwem usług firmy lub tych, które powodują ograniczenia w działaniu usługi.

Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać usług Firmy do jakichkolwiek niezgodnych z prawem działań.

Użytkownik nie ma prawa do zdeponowania lub w jakikolwiek sposób przeniesienia do usługi i / lub konta żadnych funduszy otrzymanych w wyniku nielegalnych działań.

Użytkownik nie może używać oprogramowania antywirusowego, kodu komputerowego, pliku lub programu zaprojektowanego do czasowego zawieszania, niszczenia, ograniczania lub monitorowania działania oprogramowania komputerowego, sprzętu i systemów telekomunikacyjnych w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług Firmy.

Użytkownik nie ma prawa korzystać z usług Firmy w jakikolwiek sposób, który pociąga za sobą pociągnięcie Firmy do odpowiedzialności karnej lub cywilnej w dowolnym kraju i na dowolnym terytorium.

Użytkownik nie ma prawa podejmować żadnych działań, które powodują lub mogą spowodować, naszym zdaniem, nieuzasadnione lub nieproporcjonalne obciążenie dla naszej infrastruktury technologicznej i tym samym stawiają nadmierne wymagania.

Użytkownik nie ma prawa do odsprzedaży lub zapewnienia dostępu do usług Firmy osobom trzecim, kopiowania materiałów dostępnych w serwisie Firmy w celu ich odsprzedaży lub do innych celów, z wyjątkiem osobistego korzystania z usług Firmy.

Nie możesz korzystać z usług Firmy w celach, które mogą wiązać się z obrażeniami, znęcaniem się, naruszaniem prywatności, nękaniem, oszczerstwami, grożeniem lub innymi czynami, które są nielegalne, przestępcze, nieetyczne, podżegają do nienawiści i obrażają godność.

Użytkownik nie ma prawa podawać nieprawdziwych informacji i / lub niepoprawnych danych w związku z korzystaniem z usług Firmy. Zobowiązujesz się do zachowania we właściwym czasie wszystkich informacji dostarczonych przez Ciebie Firmie.

Użytkownik nie ma prawa niepokoić Firmę, jej pracowników i innych agentów.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że możemy używać zarówno narzędzi ręcznych, jak i automatycznych, aby sprawdzić, czy spełniasz wymagania określone w „Ograniczeniach w korzystaniu”. Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do własnego uznania w celu ustalenia, czy spełniasz wymagania „Ograniczenia w korzystaniu”.

W przypadku, gdy dowiemy się o możliwych naruszeniach „Ograniczenia w korzystaniu” lub innych naruszeniach niniejszej Umowy, Firma ma prawo do wszczęcia dochodzenia w sprawie możliwego naruszenia, które może obejmować zbieranie informacji o Tobie, ludzi, którzy mają roszczenia przeciwko Tobie oraz inne materiały i informacje, które Firma uważa za niezbędne do pełnego uzyskania informacji. Zgadzasz się spełnić nasze uzasadnione prośby, które mogą powstać podczas dochodzenia w sprawie jakichkolwiek naruszeń.

Żaden pracownik i / lub były pracownik, który obecnie pracuje lub wcześniej nie pracował w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin z nami lub z innymi powiązanymi przedsiębiorstwami, nie może w trakcie stosunku pracy jako pracownik lub po zakończeniu tych stosunków pracy (były pracownik) z nami lub z dowolnymi przedsiębiorstwami z nami związanymi, stać się klientem którejkolwiek z naszych marek (bezpośrednio lub pośrednio, jednym lub z partnerami, podmiotami powiązanymi lub dowolnymi stronami trzecimi) bez naszej pisemnej zgody. W przypadku, gdy mamy powód, aby sądzić, że nasz pracownik i / lub były pracownik inwestuje z jedną z marek firmy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody osobiście i / lub przez osoby trzecie, uważamy takie inwestowanie za naruszenie. W takich okolicznościach konto lub konta pracownika i / lub byłego pracownika i wszystkie otwarte pozycje są natychmiast zamykane, a wszelkie środki na rachunku są obciążane.

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań przeciwko Tobie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia „Ograniczenia w korzystaniu” lub w przypadku innego nieautoryzowanego korzystania z Usługi, w tym wszczęcia postępowania karnego, cywilnego i administracyjnego. Każde wykorzystanie naszych systemów komputerowych bez wyraźnej zgody na mocy niniejszej Umowy stanowi naruszenie umowy i odpowiednich przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania i / lub zamknięcia transakcji, którą definiujemy jako taką, która naszym zdaniem została przeprowadzona z naruszeniem Umowy (w tym „Ograniczenia w korzystaniu”). Bez ograniczania ogólnego znaczenia powyższego, w przypadku, gdy uważamy, że wielokrotnie dokonujesz transakcji z naruszeniem niniejszej Umowy (w tym „Ograniczenia w korzystaniu”), możemy anulować i / lub zamknąć wszystkie Twoje transakcje.

Materiały usługi

Korzystając z usług Spółki, otrzymujesz szeroki zakres informacji, danych i materiałów z wielu źródeł (zwane dalej „Materiały”). Materiały mogą zawierać informacje rynkowe (zwane dalej „informacje rynkowe”), cytaty, aktualności, opinie analityków, dane badawcze, wykresy i inne informacje, dane i materiały, które otrzymaliśmy od stron trzecich (zwane dalej „materiały stron trzecich” „). Firma nie ponosi odpowiedzialności za materiały osób trzecich. Wszystkie materiały są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych, Firma nie daje żadnych gwarancji co do dokładności, terminowości, kompletności i oryginalności jakichkolwiek materiałów. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z tych materiałów poza usługami Firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za decyzje handlowe podjęte w wyniku analizy tych materiałów.

Informacja o stanie rynku nie oznacza możliwości wykorzystania jej jako poradę do inwestowania. Firma ostrzega, że dostarczamy Ci tylko informacje umożliwiające zapoznanie się i wygodę korzystania z usługi.

Możemy umieszczać linki do stron internetowych stron trzecich, które są całkowicie niezależne od nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność materiałów z tych niezależnych źródeł.

Podkreślamy jeszcze raz, że wszystkie materiały (w tym informacje rynkowe i materiały stron trzecich) są dostarczane „tak jak jest” i przeznaczone wyłącznie do korzystania w ramach usługi. Nie ograniczając ogólnego znaczenia tego, co zostało powiedziane powyżej, zdajesz sobie sprawę, że materiały mogą nie w pełni odpowiadać faktycznej sytuacji poza systemem. Na przykład wskazane kursy wymiany walut par walutowych w usłudze mogą się różnić od rzeczywistych dla tej pary walutowej. Informacje o stanie rynku mogą szybko stać się niewiarygodne z wielu powodów, w tym na przykład ze względu na zmiany warunków rynkowych lub sytuacji gospodarczej. Nie zobowiązujemy się do aktualizacji materiałów (w tym informacji rynkowych) i możemy przestać dostarczać dowolną część lub wszystkie materiały w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Użytkownik nie może kopiować, powielać, rozpowszechniać, transmitować, rozpowszechniać, publicznie publikować, sprzedawać, licencjonować ani w inny sposób wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów.

Wszystkie materiały, w tym materiały i teksty osób trzecich, obrazy graficzne, zdjęcia, muzyka, wideo, oprogramowanie, skrypty, znaki towarowe, znaki usługowe i logo, są chronione prawami autorskimi odniesieniu do znaków towarowych i praw własności w ramach prawa w odpowiednich krajach i terytoriach. Z wyjątkiem przypadków wyraźnego zezwolenia, użytkownik zgadza się nie kopiować, nie modyfikować, nie publikować, nie przesyłać, nie rozpowszechniać, nie uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, nie tworzyć dzieł pochodnych i nie używać w żaden inny sposób całości lub części materiałów.

Korzystając z naszych usług, zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki, które firma wprowadza lub aktualizuje w tej umowie, publikując odpowiednie zmiany w witrynie, a także kontynuując inwestowanie na platformie, akceptujesz te warunki i zgadzasz się na przyszłe zmiany. Za każdym razem, gdy warunki Umowy na tej stronie są zmieniane, firma umieszcza je na stronie. Wszystkie poprawki wchodzą w życie w dziesięć dni po ich pierwszym opublikowaniu na stronie lub po pierwszym użyciu naszej strony internetowej po wprowadzeniu tych zmian (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Jeśli nie zgadzasz się z tymi zobowiązaniami związanymi ze zmianami warunków Umowy, nie korzystaj z Usługi i niezwłocznie powiadom nas o tym w formie pisemnej.

Wpłata i wypłata środków

Aby zawierać transakcje należy dokonać wpłaty na swoje konto (depozyt). Możesz dokonać wpłaty na swoje konto za pomocą dowolnej formy płatności dostępnej w usłudze Firmy, w wybranym przez Ciebie czasie i na podstawie własnej decyzji.

Firma zastrzega sobie prawo do uzupełnienia lub zmniejszenia sposobów płatności według własnego uznania i bez specjalnego ostrzeżenia.

W przypadku wpłaty w innej walucie bazowej oprócz dolarów amerykańskich, akceptujesz, że z karty mogą być pobrane dodatkowy środki, aby pokryć koszty wymiany walut i prowizji. Płatności kartami płatniczymi są dokonywane przez Up Services Ltd., a także przez OrangePay.

W przypadku, gdy dokonasz depozytu za pomocą przelewu bankowego, możesz użyć tylko jednego konta bankowego, które powinno być umieszczone w Twoim kraju zamieszkania i otwarte na Twoje imię i nazwisko. Należy przesłać do nas oryginalne potwierdzenie SWIFT lub potwierdzenie przelewu, które uważamy za satysfakcjonujące, w celu potwierdzenia, że Twój depozyt został złożony za pośrednictwem przelewu bankowego.

W przypadku, jeśli nie otrzymamy takiego potwierdzenia, depozyt dokonany za pośrednictwem przelewu bankowego może zostać zwrócony.

W przypadku złożenia depozytu w jakikolwiek inny sposób (w tym elektroniczne portfele, systemy przekazów pieniężnych i internetowe systemy płatności), Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad i przepisów, które uważamy za niezbędne dla takiego depozytu.

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Firma przyciąga niezależną stronę trzecią lub agenta płatności w celu dokonania transakcji. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że strona trzecia lub agent płatniczy działa na podstawie twoich instrukcji i przekazuje pieniądze w twoim imieniu na rzecz Firmy bez zobowiązań, ograniczeń i gwarancji. Zgadzasz się i potwierdzasz, że nie masz prawa żądać od osoby trzeciej lub agenta płatności wpłaconych funduszy w jakikolwiek sposób, z jakichkolwiek powodów i przyczyn.

Zdajesz sobie sprawę z tego, że jakakolwiek osoba trzecia lub agent płatności realizują tylko twoje wzajemne rozliczenia z Firmą i nieoferowane są żadne usługi finansowe z ich strony. Zdajesz sobie sprawę z tego, że nie używasz osoby trzeciej / agenta płatności ani jego afilejtów jako dostawcy usług finansowych, ale wyłącznie jako wiarygodnego sposobu przekazywania środków. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po dokonaniu obliczeń nie będzie miał przyszłych i potencjalnych roszczeń wobec osób trzecich lub agentów płatniczych.

Środki na koncie mogą ulec zmianie w wyniku dokonanych transakcji. Możesz użyć środków swojego konta do dokonywania transakcji. Podczas transakcji środki są wycofywane z konta, aby otworzyć pozycję. Po zakończeniu transakcji zysk lub strata zostaną odzwierciedlone na koncie.

Konta Klienta wraz ze wszystkimi wpłaconymi środkami zostają umieszczone na rachunkach bankowych Firmy w instytucjach bankowych i organizacjach kredytowych zlokalizowanych zarówno w Europie, jak i Azji (z wyłączeniem strefy offshore). Środki te nie mogą być oddzielone od środków wpłaconych na rachunki innych klientów, a także od środków samej Firmy. Firma uważnie nadzoruje bezpieczeństwo transakcji i bezpieczne przechowywanie środków osobistych Klienta. Ponadto dokonuje wypłat środków na rynek międzybankowy oraz całościowo lub częściowo zabezpiecza pozycje zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami i standardami branżowymi. Klient zgadza się, że Firma nie płaci odsetek z tytułu środków na jego koncie, a także może z nich korzystać według własnego uznania w dowolny sposób, aż póki Klient nie wypłaci tych środków zgodnie z niniejszą Umową.

W przypadku, gdy na Twoim koncie przez okres 90 dni kalendarzowych nieprzeprowadzane operacje inwestycyjne, począwszy od 91. dnia, Firma zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za utrzymanie konta w wysokości 5% salda na tym koncie za każdy miesiąc kalendarzowy. Prowizja jest naliczana do czasu wznowienia transakcji na odpowiednim rachunku.

Możesz ubiegać się o wypłatę środków z konta („Wypłata”). Firma zastrzega sobie prawo do zrealizowania wypłaty środków w dowolnej rozsądnej formie według własnego uznania, zgodnie z naszymi zasadami i przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jeśli nie otrzymałeś zgody Firmy na inną metodę, wszelkie wypłaty środków z twojego konta muszą być dokonywane w taki sam sposób, jak i zostały zasilone konta (tzn. Środki złożone na przykład za pomocą przelewu bankowego można wycofać tylko poprzez przeniesienie ich na to samo konto bankowe, z którego dokonano przelewu). Możemy ustalić limity na kwotę środków, które możesz wypłacić za określony czas.

Zobowiązanie Spółki do zwrotu pieniędzy Klientowi na żądanie Klienta jest zachowane w przypadku rozwiązania stosunku umownego z Klientem. Minimalna kwota wypłaty może wynosić nie mniej niż 50 USD. W przypadku, jeśli przez klienta zostało przeprowadzono mniej niż pięć niezależnych transakcji przy wypłacie środków z konta Klienta zostanie pobrana dodatkowa prowizja w wysokości 5%.

Możemy dokonywać niektórych płatności kartą płatniczą za pośrednictwem naszych powiązanych firm.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zasad i przepisów mających na celu bezpieczeństwo i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, które uważamy za niezbędne lub pożądane w celu zapobiegania lub ograniczenia prania brudnych pieniędzy, oszustw lub innych przestępstw lub działań, które, jak sądzimy, mogą na nas nakładać odpowiedzialność lub spowodować szkody.

Możemy według naszego uznania odmówić rozpatrzenia zlecenie wypłaty środków lub wprowadzić ograniczenie w wypłacie jakiejkolwiek kwoty ze środków na rachunku Klienta w przypadku podejrzenia naruszenia przez Klienta warunków niniejszej Umowy.

Zgadzasz się pokryć wszystkie koszty transakcji, w tym prowizje za wymianę walut i dokonanie przelewu bankowego. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za wszelkie koszty transakcji, które napotkamy podczas korzystania przez Ciebie z usługi Firmy.

Klient zgadza się z tym i uznaje potrzebę zapłaty opłat maklerskich, spreadów, prowizji za przeniesienie dźwigni na następny dzień, opłat manipulacyjnych i / lub innych opłat i opłat przewidzianych przez strukturę firmy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany struktury i wysokości odliczeń według naszego uznania i bez dodatkowych powiadomień ze skutkiem natychmiastowym wprowadzenia zmian.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie podatki, podatek akcyzowy i inne opłaty, które muszą zostać zapłacone w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi Firmy.

Ponosisz pełną odpowiedzialność za rozliczenie i opłacenie wszystkich podatków naliczonych w kraju, w którym jesteś rezydentem i które w taki czy inny sposób wynikają z twoich transakcji inwestycyjnych przy użyciu usług Firmy. Nie rezygnując z faktu, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za spłatę wszystkich płatności podatkowych, zgadzasz się, że w przypadku, gdy takie roszczenie powstanie zgodnie z prawem określonej jurysdykcji, Firma może odliczyć podatek od kwot wynikających z Twojej działalności razem z firmą. Zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania kwot takich podatków i naliczenia opłat za podatki, do których można zastosować ten punkt. Po utworzeniu konta i przetworzeniu wniosku o wypłatę możemy poprosić o wypełnienie niektórych dokumentów podatkowych. Możemy zatrzymać wszystkie środki na koncie, dopóki nie dostarczysz nam tych dokumentów. Jeśli nie dostarczysz nam ich w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania tych dokumentów, możemy tymczasowo zawiesić korzystanie z usług Firmy do momentu dostarczenia tych dokumentów; lub całkowicie odmówić współpracy z usługą Firmy.

Ponosisz pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych swoich instytucji finansowych i zobowiązujesz się do powiadomienia nas o zmianach w tych danych. Przyjmujesz do wiadomości, że jesteś odpowiedzialny za płatności dokonane przy użyciu nieprawidłowych rekwizytów (zarówno od nas, jak i od Ciebie), które wynikają z podania nieprawidłowych lub nieaktualnych informacji.

Jeżeli jakiekolwiek środki zostały zdeponowane na Twoim koncie (jako depozyt lub w wyniku transakcji), a następnie ustalimy, że jakakolwiek część tych środków została uznana w wyniku naruszenia postanowień niniejszej Umowy, możemy wycofać środki otrzymane w wyniku naruszenia Umowy, i wszelkie powiązane prowizje z funduszy pozostających na koncie. Ewentualnie możemy wystawić rachunek za kwotę do wypłaty, który jesteś zobowiązany zapłacić w ciągu nie więcej niż dwóch (2) dni roboczych od daty wystawienia faktury.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu (w tym strat w wyniku transakcji) jesteś zobowiązany do zapłaty nam kwoty przekraczającej kwotę środków na koncie, możemy wystawić Ci rachunek na tą kwotę i jesteś zobowiązany zapłacić w ciągu nie więcej niż (2) dni roboczych od daty wystawienia faktury.

Jeśli ustalimy lub będziemy mieli powody, by sądzić, że korzystasz z usług Firmy z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy (w tym naruszeń ograniczeń w korzystaniu), możemy, według naszego uznania, odmówić korzystania z usługi i zachować wszystkie środki na koncie, w tym fundusze, które złożyłeś jako depozyt, a także zyski, bonusy i inne fundusze, które pojawiły się na rachunku w wyniku transakcji.

Promocje i bonusy

Firma ma prawo oferować zarówno nowym jak i obecnym klientom różne bonusy oraz możliwość uczestniczenia w różnych promocjach.

Możliwość wzięcia udziału w promocji i możliwość otrzymania bonusu są przywilejem dla klienta, a klientowi można odmówić ich uznania według uznania Firmy.

Warunki przyznawania bonusów i udziału w promocjach są określone w tym rozdziale, a także na stronie internetowej Firmy.

W niektórych przypadkach Firma ma prawo udzielać bonusów klientom na warunkach ustalanych indywidualnie z klientami. Firma od czasu do czasu może zaoferować ekskluzywne bonusy dla wybranych klientów VIP.

Bonusy są przyznawane po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość klienta.

Rodzaje bonusów:

a) Bonus na depozyt.

Określony bonus jest dostarczany przez Firmę klientom, gdy klienci wpłacają środki na swoje konto. Wysokość bonusu jest ustalana przez Firmę jako procent kwoty wniesionej przez klienta.

Określony bonus podlega obrotowi przez klienta pod następującymi warunkami.

Obrót każdego 1000$ środków bonusowych jest wykonywany:

• W przypadku otrzymania bonusu do 10 000 $ – kwota inwestowania musi osiągnąć 10 000 000 $ za każde 1000 $ otrzymanych środków bonusowych;

• W przypadku otrzymania bonusu od 10 000 $ do 30 000 $, kwota transakcji musi osiągnąć 20 000 000 $ za każde 1000 $ otrzymanych środków bonusowych;

• W przypadku otrzymania bonusu w wysokości ponad 30 000 $ – kwota inwestycji musi osiągnąć 30 000 000 $ za każde 1000 $ otrzymanych środków bonusowych;

Jeśli klient ma co najmniej dwa konta w firmie, warunki obrotu bonusem podlegają dla każdego konta, w oparciu o kwotę bonusu dodanego na każdym koncie i liczbę transakcji dokonanych na wszystkich kontach.

Dopóki nie zostanie spełniony warunek obrotu bonusem na wszystkich rachunkach transakcyjnych, wypłata środków bonusowych i zysk z transakcji nie jest dozwolony ze wszystkich kont inwestycyjnych.

Jeśli klient otrzymał kilka bonusów, dopóki warunek obrotu wszystkich bonusów nie zostanie spełniony, wypłata środków bonusowych i dochód z transakcji nie jest dozwolony.

Podczas wypracowania bonusu wolumen transakcji, które zostały otwarte w różnych kierunkach, transakcje do skalpowania oraz transakcje, które trwają trzy minuty lub mniej nie są uwzględnianie.

Firma ma prawo do obciążania środków bonusowych, a także wszystkich zysków na koncie klienta uzyskanych za pomocą środków bonusowych bez ostrzeżenia klienta i bez uzyskania zgody klienta w przypadku, gdy w jakimkolwiek okresie dłuższym niż trzy miesiące od momentu przekazania bonusu do momentu spełnienia warunku dla jego obrotu:

– nie ma żadnej aktywności na rachunku inwestycyjnym Klienta; lub

– bieżące saldo rachunku Klienta (z uwzględnieniem otwartych pozycji) nie przekracza kwoty bonusu otrzymanego od Firmy.

W przypadku podejrzenia oszustwa związanego z wykonaniem obrotu lub wykorzystaniem bonusu, wynik inwestycyjny może zostać skorygowany. Do momentu spełnienia warunku obrotu bonusów wypłata środków bonusowych i dochód z inwestycji jest niedozwolony. Po osiągnięciu ilości obrotu całe saldo konta z depozytem, bonusami i zyskiem może zostać wycofany bez ograniczeń. Brak ograniczeń czasowych dla osiągnięcia wymagań dotyczących obrotu bonusem.

Kiedy Klient wycofuje środki z konta przed spełnieniem warunków obrotu bonusem, wszystkie otwarte pozycje na koncie Klienta zostają zamknięte, a saldo środków na koncie Klienta jest ponownie obliczane według następującego wzoru:

Pozostałe środki na koncie klienta = bieżące pozostałe środki na koncie (saldo) – kwota przyznanego bonusu (bonusów) – całkowity przychód otrzymany przez klienta dla wszystkich zamkniętych transakcji, które były otwarte od momentu aktywacji bonusu (brany jest pod uwagę tylko dodatni dochód całkowity).

b) Prior bonus

Wskazany bonus jest udzielany przez Firmę klientom w porozumieniu z klientami, zanim klient uzupełni konto, ale z zastrzeżeniem późniejszego uzupełnienia rachunku przez klientów. Udzielając tego bonusu, Firma i klient uzgadniają:

• Wysokość bonusu;

• Okres, w którym klient jest zobowiązany do uzupełnienia swojego rachunku (jeżeli Firma nie uzgodniła z klientem okresu, strony zgadzają się na 7 dni kalendarzowych);

• Kwota, którą klient musi uzupełnić swoje konto

Jeżeli klient nie wpłaci środków w uzgodnionej wysokości w uzgodnionym terminie, Firma ma prawo do obciążenia przekazanego Prior bonusu, a także wszystkich zysków uzyskanych na koncie Klienta za okres od momentu przyznania Prior bonusu do obciążenia środków bonusowych przez Firmę.

Zanim klient wpłaci środki w uzgodnionej kwocie na swoje konto lub zanim bonus zostanie obciążony przez Firmę, konto klienta zostanie zablokowane.

Warunki obrotu bonusu Prior są podobne do warunków obrotu bonusów na depozyt. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania i / lub anulowania programu bonusów i promocji w dowolnym momencie.

Warunki promocji przeprowadzanych przez Firmę oraz zasady uczestnictwa w promocjach ustalane są przez Firmę i dodatkowo przekazywane są klientom. Jeśli nie uzgodniono inaczej przez Firmę i Klienta, w przypadku, gdy promocja jest związana z udostępnieniem klientowi środków bonusowych, warunki obrotu tych środków bonusowych, możliwość wypłaty środków z konta i inne zasady są ustalane w sposób przewidziany dla bonusu na depozyt.

Polityka prywatności

Firma przestrzega korporacyjnej polityki ochrony danych osobowych; Akceptując niniejszą umowę, zgadzasz się na te zasady. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki ochrony danych osobowych w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie odpowiednich poprawek w serwisie firmy bez specjalnego powiadomienia. Kontynuując korzystanie z usługi Firmy po wprowadzeniu takich poprawek, akceptujesz je, niezależnie od tego, czy je przeczytałeś.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego / jej danych osobowych, a także na transgraniczny transfer danych poza terytorium stałego miejsca zamieszkania Klienta. Przetwarzanie danych osobowych powinno być prowadzone jako działania / funkcjonowania Firmy z danymi osobistymi, w tym gromadzenia, systematyzacji, gromadzenia, przechowywania, wyjaśnienia / aktualizacji / modyfikacji, użytkowania, dystrybucji (w tym transfer), depersonalizacji, blokowania i niszczenia wszelkich danych osobowych oraz prawo do publikowania danych osobowych w sposób publiczny. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest przekazywana przez Klienta z własnej, nieprzymuszonej woli i w jego interesie.

Poniższe informacje są uważane za publicznie dostępne dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce stałego zamieszkania i inne informacje związane z identyfikacją przedmiotu danych osobowych. Klient rozumie treść działań przetwarzania danych osobowych i potrzebę ich realizacji oraz wie o prawie do odmowy wyrażenia zgody. Zgoda wchodzi w życie z chwilą akceptacji przez Klienta danej Umowy i działa do tego dnia, gdy Klient usuwa zgodę.

Zgoda na wysyłanie wiadomości e-mail i wiadomości SMS

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji Firmy przez e-mail, w formie połączenia telefonicznego lub wiadomości sms na numer telefonu, który podałeś do kontaktu. Możesz w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji Firmy, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub kontaktując się z menedżerem konta.

Nagrania

Zgadzasz się, że wszystkie rozmowy między Tobą a pracownikami firmy mogą być nagrywane bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że te nagrania i wyniki ich transkrypcji mogą być wykorzystane jako dowód w przypadku sporów.

Ostrzeżenie o ryzyku

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że korzystanie przez niego z usług Firmy, w tym wykonanie jakiejkolwiek transakcji, odbywa się na własne ryzyko. Nie ograniczając ogólnego znaczenia powyższego, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie z usługi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, zgodnie z „Ostrzeżeniem o ryzyku” związanym z tą usługą i jest częścią niniejszej Umowy. Twoja zgoda i akceptacja warunków Umowy oznacza automatycznie akceptację Twojego oświadczenia o ryzyku i wszystkich jego warunków.

Zdajesz sobie sprawę, że inwestowanie na rynku walutowym wiąże się z ryzykiem straty. Prosimy o odpowiedzialną ocenę tego, jak bardzo te ryzyka są dla ciebie do przyjęcia.

Akceptując niniejszą Umowę, potwierdzasz, że przeanalizowałeś te zagrożenia, oceniłeś możliwe konsekwencje swoich działań oraz w pełni akceptujesz te ryzyka.

Ograniczenie odpowiedzialności i zrzeczenie się gwarancji

W żadnym wypadku Firma nie będzie odpowiedzialna za bezpośrednie, pośrednie, nieumyślne, nieprzewidywalne, sądowe, szkody w wyniku jakiegokolwiek aspektu korzystania przez Klienta z Usługi i Materiałów Firmy, niezależnie od tego, czy takie szkody wynikają z:

Z Twojego korzystania, niepoprawnego korzystania lub niemożności korzystania z usług Firmy;

Wszelkich Twoich decyzji dotyczących wykonania niektórych operacji i wszelkich powodów podjęcia takich decyzji;

Przypadkowych lub celowych zawieszeń lub zakończenie świadczenia usług przez Firmę, jej modyfikacja, zmiany.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za wyniki korzystania przez Klienta z usług, produktów i informacji stron trzecich, prezentowanych lub reklamowanych w związku z korzystaniem z usług Firmy.

Jeśli uczestniczysz w postępowaniu z osobą trzecią, zwalniasz Firmę i jej pracowników z wymagań, roszczeń i strat (rzeczywistych i przewidywanych strat pośrednich) dowolnego rodzaju lub rodzaju znanych lub nieznanych, przewidywanych lub nieoczekiwanych, nazwanych lub nienazwanych, wynikających z w jakikolwiek sposób związany z takimi sporami i / lub usługami Firmy.

W pełni zgadzasz się, że korzystasz z usług Firmy wyłącznie według własnego uznania i samodzielnie oceniasz ryzyko. Usługa firmy jest oferowana do używania „tak jak jest” i bez żadnych gwarancji i warunków, zarówno jawnych, jak i domyślnych.

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają pewnych ograniczeń odpowiedzialności lub zrzeczenia się gwarancji przewidzianych w niniejszej Umowie. W takich przypadkach Firma działa zgodnie z wymogami ustawowymi i wykonawczymi takich jurysdykcji.

Rozwiązywanie sporów

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie spory lub sytuacje nieuregulowane niniejszą Umową muszą zostać rozwiązane przez kierownictwo Firmy w sposób, który uważa za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich.

Użytkownik zgadza się na nieodwołalne przeniesienie jurysdykcji osobistej do sądów znajdujących się na Wyspach Marshalla.

Niniejszy dokument podlega prawu kraju siedziby Spółki. Strony zgadzają się, że rozstrzyganie sporów może mieć miejsce wyłącznie w sądach kraju siedziby Spółki. Niniejszą umowę uważa się za zawartą między Firmą a klientem w kraju rejestracji Firmy. Poniżej rezygnujesz:

z roszczeń, że ta jurysdykcja nie jest dogodna dla roszczenia lub postępowania;

ochrony w postaci braku osobistej jurysdykcji w odniesieniu do powyższego.

Jeśli prowadzisz spory z nami, jesteś zobowiązany, przede wszystkim, do powiadomienia nas o takim sporze, opisując i przedstawiając wystarczająco podstaw do sporu na adres e-mail [email protected], przed rozpoczęciem podejmowania kroków prawnych. Następnie musisz przekazać nam rozsądny okres czasu, aby zareagować i rozpatrzeć zawiadomienie. Firma zobowiązuje się do zareagowania w okresie nie przekraczającym sześćdziesięciu (60) dni.

Wszelką oficjalną korespondencję skierowaną do Firmy należy przesłać na adres e-mail [email protected].

Przepisy końcowe

Niniejsza Umowa oraz to, że korzystasz z usług Firmy nie oznaczają istnienia partnerstwa, wspólnego przedsiębiorstwa, agencji, franczyzy, biura sprzedaży lub stosunku pracy.

Żaden z punktów w tej umowie nie zakłada przeniesienia praw ani odszkodowań na osoby trzecie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy (w tym wszelkich dokumentów, do których się odnosi lub zawiera) w dowolnym momencie z obowiązkiem opublikowania ich na stronie internetowej Firmy. Przyjmujesz do wiadomości, że kontynuując korzystanie z usługi firmy po wprowadzeniu tych poprawek, akceptujesz te poprawki, niezależnie od tego, czy je przeczytałeś.

Niniejsza Umowa w najbardziej aktualnej, działającej wersji (w tym wszelkie dokumenty, do których się odnosi lub zawiera) jest umową między Tobą a Firmą, a wszelkie umowy między Tobą a Firmą, które ją poprzedzają, są nieważne.

Nie korzystanie przez Spółkę zastosowania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie bierze pod uwagę odmowy od określonych w niniejszej umowie praw Firmy.

Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną na mocy obowiązującego prawa, nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za nieważne na rzecz ważnego i wykonalnego postanowienia, które jest jak najbardziej zbliżone do istoty pierwotnego postanowienia, a pozostałe punkty Umowy będą obowiązywać.

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę (w tym wszelkie dokumenty, do których się odnosi lub zawiera), zgadzasz się ze wszystkimi jej postanowieniami bez wyjątku, we własnej woli ocenisz atrakcyjność zawarcia tej Umowy i nie opierasz się o żadne prezentacje, gwarancje lub zatwierdzenia, inne niż te określone w niniejszej Umowie.

Niniejsza Umowa nie przewiduje przeniesienia praw przez Ciebie lub sublicencjowanie, z wyjątkiem przypadków, w których uzyskano naszą pisemną zgodę, ale pozwala nam na przekazywać lub przenosić nasze prawa bez ograniczeń. Możemy odsprzedawać, przenosić lub przekazywać nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez ograniczeń i bez powiadomienia lub zgody z Twojej strony.

Siła wyższa

Nie ponosimy odpowiedzialności za uzasadnione opóźnienie lub niewykonanie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy ze względu na zjawiska naturalne (klęski żywiołowe), akty terrorystyczne, strajki, embargo, pożary, wojny i inne przyczyny, które wykraczają poza naszą kontrolę (dalej: okoliczności dotyczące siły wyższej). W przypadku wystąpienia okoliczności dotyczące siły wyższej możemy, według naszego uznania, zatrzymać lub zawiesić usługę i / lub anulować, zamknąć wszystkie otwarte transakcje i / lub cofnąć je. Tytuł rozdziałów niniejszej Umowy jest wyłącznie dla wygody i nie ma żadnego znaczenia prawnego. W formie, w jakiej jest on stosowany w Umowie, termin „w tym” ma charakter przykładowy, a nie ograniczający. W przypadku, jeśli Umowa ( w tym dokumenty na które są podane linki) zostanie przetłumaczona i dostarczona w języku innym niż angielski, wersja angielska Umowy będzie miała pierwszeństwo w przypadku konfliktu. Korzystanie z usług Firmy jest ściśle ograniczone warunkami niniejszej Umowy (w tym dokumenty, w odniesieniu do których w tekście niniejszej umowy zamieszczono odniesienia) oraz ograniczeniami technicznymi związanymi z usługą.

Niniejsza umowa obejmuje również następujące załączniki:

• Ostrzeżenie o ryzyku

• Polityka prywatności

• Warunki inwestowanie

oraz inne informacje związane z warunkami inwestowania publikowane na stronie internetowej Firmy.

Umowa ta została zawarta pomiędzy Firmą a klientem na Wyspach Marshalla.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem akceptacji przez Klienta niniejszej Umowy (w tym dokumentów, o których mowa w tekście). Klient akceptuje niniejszą Umowę, dokonując rejestracji na stronie internetowej firmy i otwierając rachunek inwestycyjny.

Błąd
Wiadomość:
iconAvatar